Ông Ngoại

S.E. Trần Thanh ĐạtCannes (France) 1947

...

Bà Ngoại

Bà Ngoai
...


Lily

Sài Gòn 1973

1972
Lily reading The razor's edge
Sài Gòn 1964
Lily reading the news. 1965
Sol-fa

Regina Mundi, Class of 11th Claire-Joie. Sài Gòn 69-70

The four of us

Lily and Cun - Tết 72At the zoo


Lily and Cun - Tết 72


Fifi, Cun and Lily - 1974


Lily and Fifi - Sài Gòn 1966


The four of us - Sài Gòn 1974
...